ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559
29 ตุลาคม 2558

ขยายเวลารับสมัคร ทุนสนับสนุนวิจัย

 

 ตั้งแต่วันนี้ - 24 ธันวาคม 2558

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ประกาศทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินภายใต้โครงการพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการบริหารงานวิจัยและการจัดการความรู้จากการวิจัยในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาบูรณาการ

ปีงบประมาณ 2559

 

1. ทุนวิจัยบันทิตศึกษาสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ  เพื่อการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

 

วัตถุประสงค์ สนับสนุนการศึกษาวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาบัณฑิตศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมเชิง

บูรณาการในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

ทุนสนับสนุน 150,000 - 200,000 บาท / โครงการ

                        จำนวน 2-3 โครงการ

 

เงื่อนไขการสนับสนุน

1. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัย/ของบัณฑิตศึกษา
2. มีรายงานผลการวิจัยแล้วเสร็จภายใน 1 ปี (อาจเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ซึ่งมีหัวข้อวิจัยที่เชื่อมโยงกัน)
3. มีรายงานสรุปองค์ความรู้จากงานวิจัยเผยแพร่ต่อชุมชน หน่วยงาน ที่ประชุมทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
4. สามารถร่วมการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาที่จะจัดขึ้นโดยโครงการ

 

คุณสมบัตินักศึกษาที่จะขอรับทุน

1. นศ.ระดับปริญญาโท มีผลการเรียนในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.75   

    นศ.ระดับปริญญาเอก มีผลการเรียนในระดับปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า 3.50

2. มีความสนใจจะทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมระบบโลก หรือ การจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงระบบ ที่เกี่ยวข้องกับลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ ทรัพยากรน้ำ บริการเชิงนิเวศ ทรัพยากรชีวภาพ นิเวศชุมชนเมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัว

3. มีความรู้หรือประสบการณ์ในการวิจัยหรืออื่นๆที่เทียบเคียงได้

4. มีอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ที่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาและหัวข้อดังกล่าวแล้ว

 

 

2. ทุนวิจัยสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ  เพื่อการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

 

วัตถุประสงค์ สนับสนุนการศึกษาวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนานักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

ทุนสนับสนุน  ไม่เกิน 200,000 บาท / โครงการ

                         จำนวน 2-3 โครงการ

 

เงื่อนไขการสนับสนุน

1. สนับสนุนการพัฒนางานวิจัยของนักวิจัยที่มีศักยภาพในการวิจัยเชิงบูรณาการและสามารถพัฒนาโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนที่เกี่ยวข้องอื่นเพิ่มเติม

2. สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัย (ไมรวมค่าครุภัณฑ์) ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย และการตีพิมพ์เผยแพร่

3. มีรายงานผลการวิจัยแล้วเสร็จภายใน 1 ปี (อาจเป็นส่วนหนึ่งของชุดโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกัน)

4 มีรายงานสรุปองค์ความรู้จากงานวิจัยเผยแพร่ต่อชุมชน หน่วยงาน ที่ประชุมทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

5. สามารถร่วมการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาที่จะจัดขึ้นโดยโครงการ

 

คุณสมบัตินักวิจัยที่จะขอรับทุน

1. เป็นอาจารย์หรือนักวิจัยที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

2. มีประสบการณ์และสนใจจะทำวิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมระบบโลก หรือ การจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงระบบที่เกี่ยวข้องกับลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ ทรัพยากรน้ำ อุทกภัยหรือภัยแล้ง บริการเชิงนิเวศและทรัพยากรชีวภาพ นิเวศชุมชนเมือง การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัว

3. มีประสบการณ์หรือมีความสนใจจะทำงานวิจัยเชิงบูรณาการ สามารถใช้ข้อมูลหรือวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ในการศึกษาวิจัยเพื่อค้นหาคำตอบหรือเสนอแนวทางที่สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาหรือสร้างโอกาสให้กับชุมชนหรือสังคมในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาได้ พร้อมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัยและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

4. ถ้ามีนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นผู้ช่วยวิจัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5. ไม่ติดค้างรายงานการวิจัยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนตั้งแต่ 50,000 บาท ขึ้นไป

6. มีตัวแทนองค์กร ชุมชน หรือหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องร่วมในการศึกษาวิจัย หรือตกลงจะนำผลการวิจัยไปใช้โดยมีหนังสือรับรองจากองค์กร ตัวแทนชุมชน หรือหน่วยงาน

 

 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสาลามะฮ์  มนูญดาหวี (มะ)  

นักวิจัย, ศูนย์ศึกษาสิ่งแวดล้อมระบบโลกและการปรับตัวเพื่อความยั่งยืน

Email : salamah.m@psu.ac.th

โทร : 074 -28-6834 /088-782-6977

 

 

 

                                                                   โครงการพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการบริหารงานวิจัยและ

                                                                    การจัดการความรู้จากการวิจัยในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาบูรณาการ

                                                                    ปีงบประมาณ 2559

                                                                    คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

                                                                                          ตู้ ป.ณ. 50 คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112

                                                                                          โทรศัพท์ : 0-7428-6899   โทรสาร : 0-7442-9758

 

Close